Products

AERO-THERM® Industry

Forma e materialit: Lëndë termike me bazë uji
Funksioni: Reflektues i nxehtësisë, termoizolues
Përbërja: Mbushësa, dispersivë, adi vë
Shtresa e aplikueshme: 0.8 – 1.0 mm
Koha minimale efektive: 10 vite, me kush n që aplikimi të kryhet
sipas udhëzimeve të prodhuesit

AERO-THERM® industry është një material
termoizolues termoak v, i cili me veçoritë e j
ndikon në konsumin energji k në impjantet e
prodhimit. Si rrjedhim i vlerave të larta të materialit
mbushës është e mundur që AERO-THERM®
industry të vendoset në impjante të ndryshme
industriale dhe në këtë mënyrë të zvogëlohet
shpenzimi i energjisë. Njëkohësisht në këtë mënyrë
temperatura mbahet në vlerat e sigurisë dhe
nëpërmjet kësaj kufizohet dhe ngarkesa me
nxehtësi e mjediseve të prodhimit që kanë të lla
impjante. Produk mund të vendoset mbi
kontruksione çeliku.
Kësaj i shtohet dhe mbrojtja e materialit dhe
vendeve lidhëse nga korrozioni.

Fushat e përdorimit
AERO-THERM® industry formon në sipërfaqen e
impjan t një shtresë elas ke. Struktura e masës
është e pasuruar dhe përforcuar me anë të
materialit mbushës, si dhe të a j lidhës dhe
shtresave të tjera. Impjantet me AERO-THERM®
industry vijnë më shpejt në temperaturën e punës,
e mbajnë atë më gjatë dhe ohen më ngadalë. E
kundërta tek impjantet ohëse ( ohje e thellë,
transporuesit frigoriferikë, ohësa etj.), ku ndikimi i
temperaturës së mjedisit është i kufizuar ndjeshëm
nga ai i mjedisit ohës. AERO-THERM® industry
mund të shtrohet uniformisht në të gjithë
sipërfaqet e thjeshta, si dhe në ato të komplikuara.

Paketimi: 5l, 12l, 30l

AERO-THERM®

AERO-THERM® is a coating putty, which can be applied to peripheral surfaces of walls, ceilings...

AERO-THERM® floor

AERO-THERM® prevents cooling of the floor and lowers thermal receptivity...

AERO-THERM® Exterier

AERO-THERM® Exterier is a new product in the production program of THERMO INDUSTRY company, a.s..